ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

- ιστοσελίδα του προγράμματος, στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (ημερομηνίες, κοινοπραξία, στόχοι, υπερσύνδεσμοι στα παραδοτέα)

- λογότυπο του προγράμματος και λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης

- παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των Εκπαιδεύσεων και των Εκδηλώσεων Πολλαπλασιασμού

- αφίσες και φυλλάδια για κάθε εκδήλωση πολλαπλασιασμού

- εσωτερικές συγκριτικές μελέτες, έρευνες και κατευθυντήριες γραμμές

- πληροφορίες για ανάλυση αναγκών, υλικό προώθησης και διάδοσης